واحد مشاوره دینی اعتقادی خواهران

واحد مشاوره دینی اعتقادی خواهران حوزه نمایندگی ولی فقیه:

واحد مشاوره دینی اعتقادی خواهران حوزه نمایندگی ولی فقیه در نظر دارد با اجرای برنامه ها و خدمات مشاوره ای با استفاده از آموزه های دینی و تربیت اسلامی در بخش های فرهنگی، آموزشی و در حوزه عفاف و حجاب بتواند با برنامه ریزی صحیح و مدون خدمات ارزنده ای در حوزه فعالیت ها و دستورالعمل اجرایی برنامه ها به مخاطبان خود (همکاران خواهر و خانواده های کارکنان) ارائه نماید.

اهداف و وظایف واحد مشاوره خواهران به اختصار عبارتند از:

- ترویج وگسترش فرهنگ مذهبی و اسلامی در میان خواهران شاغل و خانواده کارکنان

- تلاش در جهت تقویت و ارتقاء توانمندی­های خواهران شاغل و خانواده کارکنان

- حفظ و تقویت باورها و ارزش­های فرهنگ اسلامی، در خواهران شاغل و خانواده کارکنان

- ترویج وگسترش کمی و کیفی برنامه های فرهنگی، اعتقادی و معنوی کارکنان و خانواده های آنها

- فراهم سازی امکان تعامل و تبادل با مؤسسه های فرهنگی جهت توسعه و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب

- برگزاری اردوهای فرهنگی- تبلیغی و زیارتی ، برگزاری مسابقات وکارگاههای آموزشی ویژه خواهران و ارائه بسته های فرهنگی

- ارائه خدمات معنوی، مشاوره ای به کارکنان خواهر در جهت حل مشکلات فردی، اجتماعی و پاسخگوئی به مسائل شرعی و اعتقادی خواهران به صورت حضوری و تلفنی

- بازدید از واحدهای مشاوره دینی، اعتقادی خواهران حوزه های نمایندگی ولی فقیه استانها و سازمانهای تابعه

- اجرای بخشنامه ها ،آیین نامه و ابلاغ مصوبات از سوی وزارت کشور به واحد مشاوره خواهران استانها و سازمانهای تابعه و ارسال گزارش عملکرد به وزارت کشور

- ...

 

مجمع عفاف و حجاب

نهادینه سازی فرهنگ حجاب و عفاف به عنوان یکی از ضروریات باورهای دینی مستلزم برنامه ریزی صحیح در سه حوزه فرد، خانواده و جامعه است. آنچه می تواند جامعه ای را از این آسیب ها ی شوم مصون داشته وحفظ کند، ترویج فرهنگ دقیق عفاف و حجاب و تبیین ابعاد مختلف آن درجامعه است. عفاف و حجاب دو مقوله ارزشمند در زندگی و از ارکان اساسی در تحکیم خانواده و جامعه اسلامی است. عفاف و حجاب به صنف خاصی اختصاص ندارد و برای زن و مرد یک فضیلت اخلاقی به شمار می آید.

بنابراین، برای نهادینه سازی، گسترش و حفظ فرهنگ عفاف و حجاب باید از همه توانایی ها، اختیارات و امکانات موجود در نهادهای کشور بهره گرفت. مجمع عفاف و حجاب با هدف تبیین و اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب همراه با آسیب شناسی ، ارائه روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارائه راهکار مناسب جهت تبلیغ فرهنگ عفاف و حجاب مشتمل بر سه کارگروه (متشکل از نمایندگان محترم معاونت ها و واحدهای ذی ربط وزارت) در حوزه نمایندگی ولی فقیه تشکیل گردید.

1- کارگروه مطالعات و برنامه ریزی کاربردی

2- کارگروه فرهنگی – تبلیغی

3- کارگروه آسیب شناسی و آموزشی

اهم فعالیتها و عملکرد مجمع عفاف و حجاب:

- مکاتبات اداری با معاونت ها و واحدهای ذیربط وزارت جهاد کشاورزی جهت معرفی نمایندگان مجمع عفاف و حجاب

- ارسال دعوتنامه به نمایندگان مجمع(مجمع عفاف و حجاب) جهت حضور در جلسات و نشست ها

- برگزاری نشست هم اندیشی مجمع عفاف و حجاب

- تشکیل سه کارگروه با عناوین: کارگروه آسیب شناسی و آموزش، کارگروه مطالعات و برنامه ریزی کاربردی، کارگاه فرهنگی- تبلیغی

- ارائه گزارش جلسه توسط روسای کارگروهها

- ...

وظایف کارگروههای مجمع عفاف و حجاب

1) کارگروه مطالعات و برنامه ریزی کاربردی

کارگروه مطالعات کاربردی عهده دار آن دسته از مطالعات و پژوهش هایی است که با بکارگیری روش های علمی وضعیت فرهنگی و اجتماعی دستگاه را در زمینه عفاف و حجاب مورد بررسی قرار داده، آسیب ها و نقاط ضعف موجود را شناسایی می کنند. این گروه با رصد وضعیت فرهنگی و اجتماعی موجود در دستگاه، راهبردهای لازم برای فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در سطح دستگاه را تدوین و چشم انداز فعالیت ها را ارائه می نمایند.

شرح وظایف:

1- برنامه ریز ی و انجام مطالعات راهبردی و پژوهش های کـاربردی در زمینـه مسائل و نیازهای فرهنگی مرتبط با عفاف و حجاب کارکنان و خانواده های آنان به منظور گسترش وتعمیق معارف اسلامی و فرهنگ دینی

2- طراحی و تدوین برنامه های راهبردی، بلند مدت، میان مدت و عملیاتی در سطح وزارت و واحدهای ذیربط بر مبنای اصول ده گانه عفاف و حجاب

3- شناسایی اولویت های پژوهشی که در زمینه عفاف و حجاب به صورت کاربردی مورد نیاز مجموعه می باشد

4- گردآوری ، تجزیه و تحلیل و طبقه بندی اطلاعات براساس چک لیست ها

5- پژوهش و بررسی و به کارگیری روش های نوین برای بهبود و افزایش بهره وری و تعمیق و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب وسبک زندگی ایرانی اسلامی

6- کمک به نهادینه نمودن سبک زندگی ایرانی و اسلامی و کیفیت آموزش و پژوهش در جهت تحقق اصول دهگانه عفاف و حجاب

7- تهیــه راهکارهــای مناســب جهــت پاســخگویی بــه نیازهــا، مــسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی متناسب با برنامه های اجرایی در سطح وزارت که مرتبط با فرهنگ و عفاف و حجاب میباشد

8- رصد شبهات و پرسش های اعتقادی - فکری جامعـه در زمینه عفاف و حجاب

9- ایجاد بستر همکاری با مراکز پژوهشی معتبر در رابطه با انجام تحقیقات کاربردی با هدف پاسخ به نیازهای پژوهشی و مطالعاتی مرتبط با موضوع فعالیت های کارگروه

10-طراحی بانک ایده و پیشنهادات همکاران در زمینه عفاف و حجاب و پشتیبانی کارشناسی از آن

11-تدوین شاخص های ارزیابی فعالیت های فرهنگی-اجتماعی مرتبط با موضوع

12-پیشنهاد راهکار های اجرایی لازم جهت تقویت فعالیت هایی که منجر به تقویت روحیه عفاف و حجاب بین کارکنان میشود

13-تهیه گزارشهای لازم و ااطلاع رسانی از وضعیت ، برنامه ها و فعالیت های گروه و ارائه به دبیر عفاف و حجاب

14-انجام سایر امور محوله از سوی معاونت امور فرهنگی و آموزشی

2)کارگروه فرهنگی - تبلیغی

نهادینه سازی فرهنگ حجاب و عفاف به عنوان یکی از ضرورت های جامعه اسلامی است . در این راستا کارگروه فرهنگی ،تبلیغی باید در تدوین و طراحی برنامه های فرهنگی و در توسعه و ترویج عفاف و حجاب فعالیت نمایند. سعی شود فضای اجتماعی و فرهنگی در وزارت به نحوی ساخته شود که افراد به صورت طبیعی در آن فضا به رعایت عفاف و حجاب ترغیب گردیده و بدان عادتنمایند و از کارهایی که موجب بدبینی نسبت به اسلام و نظام اسلامی گردد پرهیز نمایند.

شرح وظایف:

1- تهیه تقویم فرهنگى ، تبلیغی در چچارچوب اهداف و وظایف مصوب

2- زمینه سازی اجرای فعالیتهای لازم در زمینه عفاف و حجاب و ارتقاء آگاهی و بینش دینی، معرفتی، اجتماعی و فرهنگی کارکنان و خانواده های آنها در این خصوص

3- تأمین محتوای تبلیغی مورد نیاز واحدهای فرهنگی تبلیغی

4- توسعه فرهنگی در راستای رسالت ترویج فرهنگی عفاف و حجاب کارکنان و خط مشی های جدید در سطح وزارت و واحدهای ذیربط

5- ابداع و تدوین روش های نوین تبلیغی و شناسایی فضاهای جدید تبلیغی مرتبط با موضوع

6- گسترش فضای اخلاقی، معنوی و تربیتی و انجام فعالیتها در حوزه عفاف و حجاب در سطح وزارت و واحدهای ذیربط

7- شناخت سایت های مناسب در زمینه مسائل مرتبط با عفاف و حجاب

8- تهیه گزارش های لازم و اطلاع رسانی از وضعیت، برنامه ها وفعالیتها ی کارگروه به دبیر عفاف و حجاب

9-انجام سایر وظایف و ماموریت های محوله

3)کارگروه آسیب شناسی و آموزشی

آسیب شناسی فرهنگی به بررسی آفات و آسیب هایی می پردازد که رنگ و لعاب فرهنگی با رویکرد دینی ، اسلامی دارد و عناصر شکل دهنده و سازنده فرهنگی اسلامی را تحت تأثیر خود قرار داده و مانند غباری روی حقیقت و گوهر دین مبین اسلام را پوشانده اند. آسیب ها، صرف نظر از میزان تخریب و خسارتی که به مسائل و باورهای دینی - اعنتقادی افراد وارد می سازند و مسائل روبنایی فرهنگ اسلامی را مورد هجوم قرار می دهند، آنچنان در متن فرهنگ جامعه نفوذ می کنند که از درون هسته مقاومت افراد را در برابر مفاسد شوم تضعیف می کند. این قبیل کنش ها رفته رفته نهادینه شده و در نتیجه به استحاله فرهنگ اسلامی اصیل و رایج در جامعه پرداخته و سرانجام منجر به شکل گیری فرهنگی از نوع جدید می شوند که با فرهنگ اولیه و اصیل تفاوت بارز دارند. خطر کمرنگ شدن ارزشهای والای فرهنگ انقلابی و یا حتی خطر تخریب و تضعیف بخش اعظمی از آن، ممکن است از درون و بطن جامعه متوجه ساختار فرهنگی جامعه شود و در برابر ارزش های وارداتی فرهنگ بیگانه سست و تضعیف گردد. در این راستا کارگروه آسیب شناسی و آموزشی با ارائه برنامه های آموزشی متناسب میتواند بازدارنده فرهنگ بیگانه باشد.

شرح وظایف:

1. آسیب شناسی وشناخت ریشه ای عوامل وموانع توسعه فرهنگ عفاف وحجاب درسطح وزارت و واحدهای ذیربط

2. پایش و بررسی وضعیت عفاف وحجاب کارکنان جهت بهبود و ارتقاء آن از طریق آموزش های مرتبط

3. برنامه ریزی آموزشی جهت ایجاد انگیزه استفاده از پوشش مناسب در فضای اداری منطبق با منشور عفاف و حجاب

4. برنامه ریزی آموزشی جهت ارتقاء سطح دانش، بینش و مهارت گروههای فرهنگی- تبلیغی بصورت حضوری و غیرحضوری و ...

5. تهیه و تدوین، برنامه ریزی و تنظیم برنامه های آموزشی مورد نیاز درازمدت برای کاهش آسیب های مرتبط با عفاف و حجاب

6. رصد و ارزیابی مستمر فعالیت های اجرایی و تبلیغی در زمینه عفاف و حجاب به منظور شناسایی آسیب ها و پی گیری جهت اصلاح روند فعالیتها

7. اعتمادسازی و اطلاعرسانی از طریق بکارگیری روشهای جدید و مناسب (آموزشی) بر اساس نیاز کارکنان و خانواده های آنان

8. بررسی و تحلیل وضعیت موجود و ارائه راهکارهای لازم در امور آموزشی

9. تدوین و ارائه تقویم و برنامه زمان بندی برنامه های آموزشی مرتبط با اولویت های آموزشی و متناسب با عفاف و حجاب کارکنان و خانواده های آنها

10. روزآمد نمودن و بازنگری برنامه های آموزشی و اجرای دقیق آن بعد از بازنگری شدن با رعایت قوانین مربوطه

11. شناسایی خلاء ها، آسیب ها و مشکلات اجرایی حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی در زمینه توسعه فرهنگ عفاف و حجاب

12. تهیه گزارش عملکرد فعالیتهای گروه و ارائه به دبیر عفاف و حجاب

تاریخ به روز رسانی:
1399/03/19
تعداد بازدید:
1553
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal